پایگاه فوریت پزشکی شعبان

تعداد بازدید:۹۵۰

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

جواد اسدالهی

تکنسین فوریت پزشکی (مسئول پایگاه)

لیسانس پرستاری

اسلام قبادزاده

کارشناس فوریت پزشکی

فوریت پزشکی

میثم حبیبی

تکنسین فوریت پزشکی

کارشناس هوشبری

رضا جامعی

تکنسین فوریت پزشکی

کارشناس هوشبری

شاهین عباشی

تکنسین فوریت پزشکی

کارشناس پرستاری

 
آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۶