رسیدگی اسناد مالی

تعداد بازدید:۱۱۷۸

خانم زهرا فتح الهی

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

سمت: مسئول رسیدگی

شرح وظایف مسئول رسیدگی اسناد

رئوس وظایف:

- انجام رسیدگی اسناد ومدارک که تعهد پرداخت ایجاد مینماید و یا منجر به پرداخت میشود. طبق دستورالعمل مربوطه

- گردآوری منابع لازم به منظور انجام رسیدگی

- اتخاذ ترتیبات لازم به منظور تهیه صورت مغایرت بانکی و پیگیری بمنظور رفع مغایرت

- تماس با اشخاص و دانشگاه های طرف حساب با دانشگاه و پاسخگویی و رفع مغایرت احتمالی فیمابین

شرح وظایف:

- گردآوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی معتبر از قبیل قراردادها، آئین نامه ها، مصوبات، دستورالعمل ها، مجوزها و احکام کارگزینی شبکه بهداشت خرم دره و بخشنامه ها و مصوبات سازمانها و ادارات دولتی مربوط جهت انجام امور رسیدگی

- کنترل نهایی مدارک واسناد و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم طبق دستورالعمل های مربوطه

- تهیه «برگ رفع نواقص» در مواردی که در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد.

- تماس مستمر با مسئول حسابداری اموال، خرید کالا و خدمات جهت اطمینان از صحت مدارک مربوط رسید کالا و خروج کالا از انبار

- پیگیری دریافت اسناد و مدارک مورد رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه

- اتخاذ ترتیبات لازم جهت صدور کلیه اسناد حسابداری شبکه با توجه به مدارک و اعلامیه ها و صورتحسابهای رسیده مربوط و همچنین طبقه بندی صحیح آنها و کنترل ممهور بودن آنها به مهر «رسیدگی شد»

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۶