واحد طرح گسترش

تعداد بازدید:۳۵۰۳

ابراهیم صادقیلر مسئول واحد طرح و گسترش شبکه

محمد حسین پاشایی کارشناس مسئول طرح و گسترش

محمد حاجی زاده کارشناس طرح و گسترش

پیمان غروی کارشناس طرح و گسترش

زیبا منوری کارشناس طرح و گسترش

قاسم خانزاده کارشناس طرح و گسترش

 

اهداف واحد گسترش شبکه

الف) برنامه های کوتاه مدت

 • برگزاری کارگاههای آموزشی جهت تیم پزشک خانواده در جهت ارتقاء سطح علمی و آشنایی بیشتر آنان با دستورالعمل‌ها و سیاستهای کشوری
 • برگزاری برنامه آموزشی پرسنل جدید الورود به سیستم
 • برگزاری کلاسهای بازآموزی جهت بهورزان در جهت ارتقاء سطح علمی و آشنایی وبیشتر آنان با دستورالعمل‌ها و سیاستهای کشوری
 • تجهیزمراکز، پایگاهها و خانه‌های بهداشت تابعه
 • راه اندازی وتجهیز خانه بهداشت جدید خنجر وتعداد ۴باب مرکز جامع روستایی (مشیران، کوجنق، احمدآباد وقره قیه)
 • هماهنگی درون بخشی جهت پیشبرد برنامه های واحد
 • توانمند سازی داوطلبان سلامت محلی درپیگیری بیماریهای واگیر وغیر واگیر
 • اجرای برنامه سرشماری وبروز رسانی جمعیت تحت پوشش
 • برنامه کاهش کسورات بیمه روستایی (دارویی، آزمایشگاه، ارجاع به سطح دو، دندانپزشکی و....)
 • هماهنگی برون بخشی (شهرداریها، بخشداریها و شوراهای اسلامی و..)
 • پایش عملکرد تیم سلامت دربرنامه بیمه روستایی بصورت فصلی
 • برگزاری مراسم روز بهورز وداوطلبان بهداشتی طبق برنامه روتین
 • اجرای برنامه دهگردشی تیم سلامت از واحدهای تابعه

ب) برنامه های بلند مدت:

 • توسعه سامانه الترونیک اطلاعات بهداشتی (برنامه سیب)
 • بهبود استاندارد واحدهای بهداشتی ودرمانی تحت پوشش
 • توانمند سازی بهورزان، مراقبان سلامت، کاردانان رابط خانه بهداشت و.....
 • بهبود واصلاح ساختار گستر شبکه طبق ضوابط گسترش شبکه های بهداشتی درمانی وزراتی
 • افزایش تعداد تیم پزشک خانواده درمناطق روستایی در جهت سهولت دسترسی روستاییان به خدمات بهداشتی و درمانی
 • احداث و راه‌اندازی مراکز، پایگاهها و خانه‌های بهداشت بر حسب اولویت و مطابق طرح گسترش شبکه وزارت متبوع
 • بهبود سطح کمی ثبت مرگ شهرستان دربرنامه نرم افزاری
 • تقویت ارایه خدمات ومراقبتهای اولیه بهداشتی باتامین نیروی انسانی
 • تقویت برنامه ارائه خدمات ومراقبت های اولیه بهداشتی ودرمانی (خدمات نوین سلامت)
 • تعمیر اساسی مراکز، پایگاهها و خانه های بهداشت بر حسب اولویت بهبود استاندارد
 • ارتقای مشارکت داوطلبان سلامت (جذب داوطلبان محلات – داوطلبان متخصص)
 • آموزش و تربیت دانش‌آموزان بهورزی طبق برنامه استانی
 •  

شرح وظایف مسئول واحد گسترش و توسعه شبکه

 • بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرحهای گسترش یا تبدیل واحد ها و تعداد پرسنل لازم
 • ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها و پایش از عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه، نظارت بر پذیرش بهورزان و توزیع نیروی انسانی
 • تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحد های ارائه دهنده خدمات
 • هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه نیاز جامعه به واحد های ارائه دهنده خدمات
 • بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی
 • تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و براورد نیروی انسانی، ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی
 • تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعیین نیازها و اولویتها، تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ریزی.
 • عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمایتهای سیاسی و پشتیبانی مالی در منطقه
 • اعلام اولویت بندی استخدام نیروها ی مورد نیاز بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحد های تحت پوشش
 • بررسی و تطبیق نیروهای انسانی منظور شده برای واحد ها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن در صورت لزوم
 • گزارش تنگناها و نارسایی های موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب
 • پیشنهاد ایجاد، احداث و استاندارد سازی و یا اجاره فضاهای فیزیکی مورد نیاز به مسئولین ذیربط
 • تایید مجوز بهورز گیری برای خانه های بهداشت فاقد بهورز دارای پست سازمانی خالی
 • همکاری با مراکز آموزش بهورزی برای انتخاب و تربیت بهورزان بومی
 • نظارت برجذب و استقرارتیم پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای بیمه روستایی و پزشک خانواده
 • نظارت و اجرای ضوابط طرح گسترش واحد های بهداشتی، ادغام خدمات و هماهنگی آنها
 • نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها
 • تهیه و اجرای پروژه های تحقیقات کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه
 • مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی اعزامی به واحدهای بهداشتی تابعه
 • تامین وتعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های بهداشتی منطقه بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحد های تحت پوشش
 • برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان ومسئولین واحدهاوپزشکان (حسب نیاز)
 • هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه.
 • توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت طرحی، پیام آور به منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنها
 • پایش عملیات اجرایی برنامه های مربوط به واحدگسترش شبکه ها
 • اولویت بندی در احداث واحد های بهداشتی و درمانی بر اساس نیاز منطقه ای با در نظر گرفتن منابع موجود
 • نظارت بر فعالیتهای خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی و تهیه گزارش عملکرد واحد و انعکاس به آنها جهت رفع نقاط ضعف مربوطه به مقام مافوق واحد های مربوطه

شرکت در جلسات وکمیته های مربوطه وارائه گزارش

نظارت و هماهنگی در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان (بدو خدمت –ضمن خد مت)

شرکت فعال در دوره های آموزشی مرتبط با شغل و پیاده نمودن نتایج آن در انجام وظایف محوله

انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف کارشناسان واحد گسترش

 • تعیین میزان پراکندگی جغرافیایی واحد های بهداشتی و درمانی در منطقه
 • هماهنگی در خصوص پرداخت به موقع حقوق پرسنل تیم سلامت
 • هماهنگی واستقراربرنامه پزشک خانواده درمراکز مجری
 • برنامه ریزی وآموزش تیم پزشک خانواده
 • اجرای برنامه نظام ثبت وطبقه بندی علل مرگ شهرستان
 • تهیه و تجهیز امکانات رفاهی و درمانی به منظور بالا بردن ماندگاری پزشکان
 • تشکیل کمیته آموزش به منظور نیازسنجی آموزشی تیم پزشک خانواده
 • تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی وپیگیری مصوبات آن
 • ارسال آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به صورت ماهیانه و فصلی به معاونت یهداشتی
 • تعیین ضرایب حقوق ماهیانه، تسویه حساب سنوات و خرید مرخصی سالیانه تیم های پزشک خانواده
 • فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعیین وگزینش پزشک خانواده
 • توزیع حق الزحمه (کارانه) پرسنلی واحدهای ستادی ومحیطی بیمه روستایی وسایر
 • پایش مراکز بهداشتی درمانی / پایش مراکز مجری بیمه روستایی / پایگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی
 • هماهنگی درعقد و تمدید قرارداد با مراکز پاراکلینیک و داروخانه های ها طرف قرارداد با بیمه روستایی
 • هماهنگی درتجدید قرارداد وادامه همکاری باپایگاههای سلامت شهری وحاشیه شهری
 • پایش فعالیت پایگاههای مستقردرحاشیه شهری وصدور گواهی انجام کار (پرداخت حق الزحمه)
 • برآورد و توزیع تجهیزات اداری وپزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه
 • بررسی و بازنگری تشکیلات مرکز بهداشت وطرح گسترش شبکه
 • گزارش اطلاعات جمعیتی واعلام به مراکز تحت پوشش
 • تهیه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ویک ساله
 • تشکیل شناسنامه تجهیزات بر اساس فهرستهای استاندارد
 • هماهنگی در ایجاد و تجهیز واحدهای تحت پوشش
 • تهیه برنامه دهگردشی تیم سلامت وتجزیه وتحلیل نتایج آن
 • درخواست تامین وتوزیع نیروی انسانی (مدیریت نیروی انسانی)
 • گسترش وراه اندازی واحدهای جدید طبق دفترچه گسترش
 • نظارت و هماهنگی برنامه نرم افزاری سامانه سیب
 • اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموریت نیروها
 • پیشنهاد احداث، تعمیر و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت تابعه
 • اجرای مراقبت های اولیه درمناطق شهری
 • تهیه وتدوین بازدید ستادی از واحدها تابعه
 • نظارت برانجام تعمیرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی
 • تهیه وتدوین برنامه جامع عملیاتی بصورت سالانه
 • تهیه وپیگیری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استیجاری
 • اعلام نظر در خصوص زمینهای کاربری بهداشتی ودرمانی
 • تشکیل جلسات هماهنگی بامربیان ونمایندگان رابطین بهداشت
 • بررسی نیازهای آموزشی مربیان داوطلبان سلامت
 • برگزاری همایش بهورزان وداوطلبان سلامت به منظور قدردانی ازایشان (سالیانه (
 • نظارت برتشکیل جلسات آموزشی رابطان بهداشتی
 • انتخاب سالیانه رابط، مربی رابط، وبهورز و.....نمونه
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق مطابق با شرح وظیفه
 • ثبت وارسال گزارش عملکرد داوطلبان سلامت به صورت سه ماهه به معاونت بهداشت
آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۴۰۰