پایگاه فوریت پزشکی فخرآباد

تعداد بازدید:۱۴۲۵

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

محمد بیدار

تکنسین فوریت پزشکی (مسئول پایگاه)

کارشناس پرستاری

مهدی شکری

تکنسین فوریت های پزشکی

کارشناس پرستاری

بهنام باوفا

تکنسین فوریت های پزشکی

کارشناس پرستاری

احسان عباسزاده

تکنسین فوریت های پزشکی

فوق دیپلم فوریتهای پزشکی

صادق مرادی

کارشناس اتاق عمل

کارشناسی اتاق عمل

سجاد قربانزاد

تکنسین فوریتهای پزشکی

فوق دیپلم فوریتهای پزشکی

 
آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۶