کارشناس بودجه

تعداد بازدید:۱۶۷۳

حسین میرزایی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

شرح وظایف

۱ مطالعه قوانین و مقررات مالی و آئین نامه مالی و معاملاتی و قانون بودجه و تبصره‌های آن

۲ اعلام نیازهای اعتباری، هزینه‌ای، عمرانی و طرح تملک و پیگیری آن از مراجع ذیربط

۳ مطالعه و بررسی روش‌های تقلیل و کنترل هزینه‌ها به منظور ارتقا بازدهی امور مربوطه و ارائه طرح‌های کارشناسی و اجرایی

۴ نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه‌ای و سنجش میزان پیشرفت عملیات هریک از برنامه‌ها و طرح‌ها در واحدهای تابعه

۵ مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری اعلامی واحد تابعه و اعلام نظر در مورد آنها

۶ تهیه و تنظی آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت متبوع و سایر مراجع ذیربط

۷ بررسی نیاز اعتباری واحدها و کسری اعتبارات برنامه اجرایی و پیگیری مکاتبات انجام یافته در موردتامین کسری اعتبارات

۸ انجام مطالعات و بررسی روش‌های تقلیل و کنترل هزینه‌ها به منظور ارتقا کیفیت و کمیت بازدهی امور مربوطه

۹ پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به واحدها

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۶