بایگان اسناد مالی

تعداد بازدید:۸۳۰

شرح وظایف

مسئول بایگانی اسناد می‌بایست فردی باشد که به اصول بایگانی اسناد و مدارک آشنایی کامل داشته باشد:

۱- تحویل اسناد هزینه‌های انجام شده از مسئول صدور چک بطوری که به هیچ ارزی در پایان هر ماه با توجه به شماره دفتر صدور ارز باقی نمانده باشد.

۲- کنترل و پیگیری اسناد تحویلی از مسئول صدور چک در صورتیکه ارزی را تحویل نگرفته باشد بلافاصله رئیس امور مالی را مطلع نماید.

۳- تفکیک اسناد هزینه‌های انجام شده و تحویل اسناد جهت تنظیم ۴۵ به دریافت و پرداخت

۴- بایگانی کلیه احکام و مکاتبات پرسنل واحد بصورت پرونده که دسترسی به آنها کاملاً" آسان باشد.

۵- همکاری لازم با رئیس امور مالی در خصوص تهیه وتنظیم صورت حساب‌های مؤسسات طرف قرارداد (درمانی)

۶- تهیه و تنظیم سیاهه کسورات قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه به رئیس امور مالی

۷ - پیگیری و توزیع مکاتبات وارده و صادره از امور مالی

۸ - همکاری با دریافت و پرداخت در خصوص تنظیم مفاصا حساب‌های صادره اشخاص

۹- بایگانی مکاتبات مؤسسات و شرکت‌های طرف قرارداد واحد به نحوی که دسترسی سریع و بموقع به مکاتبات در اسرع وقت صورت پذیرد.

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۴۰۰