سلامت خانواده و جمعیت

تعداد بازدید:۲۰۷۵
 • اشرف تابعی: کارشناس مسئول سلامت خانواده
 • مهتاب فرامرزی: کارشناس بارروری سالم وشیرمادر
 • حوا نریمانپور: کارشناس مادران
 • ربابه آل محمد: کارشناس کودکان و نظام مراقبت مرگ کودکان زیزپنجسال
 • ثریا اسلام زاده: کارشناس میانسالان وسالمندان
 • اهداف کلی:

  کاهش مرگ و میر مادران باردار
 • کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال
 • ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر ۸ سال
 • ارتقاء کیفیت زندگی میانسالان
 • ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان
 • بهبود وضعیت سلامت باروری
 • افزایش تغذیه انحصاری با شیر مادر در ۶ ماه اول زندگی و تداوم شیر مادر همراه غذاهای کمکی تا پایان ۲ سالگی
 • اهدف بهداشت خانواده تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت خانواده از طریق ارائه خدمات بهداشتی به گروه آسیب پذیر جامعه (زنان در گروه سنی ۴۹-۱۰ ساله - کودکان زیر ۸ سال و سالمندان) می باشد.

 • شرح وظایف واحد:

  تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود
 • برنامه ریزی پایش واحدهای بهداشتی تحت پوشش
 • پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه ها در سطح شهرستان
 • مراقبت از کودک سالم زیر ۸ سال
 • مراقبت از کودک بیمار زیر ۵ سال
 • بررسی علل وعوامل مرگ کودکان زیر ۵ سال وبرنامه ریزی درجهت کاهش آ (داخل وخارج بیمارستانی)
 • ترویج تغذیه با شیر مادر
 • مشاوره قبل از ازدواج
 • مشاوره قبل از بارداری، مراقبت از مادران باردار در دوران بارداری و پس اززایمان
 • بررسی علل وعوامل مشکلات مادران در دوران بارداری تا ۶۰ روز پس از زایمان وبرنامهریزی در جهت کاهش آن
 • مشاوره و ارائه وسایل پیشگیری از بارداری برای زنان واجد شرایط در معرض خطر؛
 • مشاوره فرزندآوری برای زنان دارای شرایط باروری بر اسا س دستورالعملها
 • مراقبت از میانسالان، تشخیص زودرس سرطانهای شایع زنان
 • آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان بالای ۶۰ سال
 • بازدید از بیمارستان دوستدار کودک و بخشهای زنان وزایمان و اطفال
 • بازدید ازکلیه مراکز وپایگاههای شهری و روستایی و خانه های بهداشت
 • پیگیری مهاجرت مادر باردار به داخل یا خارج از شهرستان تابعه
 • پیگیری وضعیت مادران پرخطر
 • مراقبت سالمندان
 • ارائه خدمات نوین سلامت
 • تشکیل جلسات آموزشی برای پرسنل محیطی
 • تشکیل کمیته های ارتقای سلامت مادرونوزاد، پیشگیری از مرگ ومیر کودکان ۱-۵۹ ماهه، ترویج تغذیه با شیرمادر، کاهش سزارین، نظارت برانجام عمل توبکتومی
 • بررسی شکایات کارکنان بهداشت خانواده و ارباب رجوع
 • پیگیری رفع کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی
 • جمع آوری، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه
 • انعکاس فعالیتها، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی
 • هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی (واحدهای مختلف شبکه بهداشت و درمان مانند: بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی)
 • هماهنگی و همکاری با سایر سازمانها و ادارات برون بخشی (مثل بهزیستی، کمیته امداد، زندان، آموزش و پرورش، بسیج، شهرداری و ۰۰۰) درجهت پیشبرد اهداف برنامه های حمایتی- مشارکتی کودکان و سلامت سالمندان و زنان
 • ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه ها
 • هماهنگی درخصوص تهیه، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات، کتابچه و پمفلت های آموزشی و فرمهای مورد نیاز در زمینه ارتقاء آگاهی پرسنل
 • تهیه، تکثیر و توزیع جزوات آموزشی در زمینه ارتقاء جامعه هدف برنامه های در حال اجرا
 • همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت برگزاری مناسبتهای بهداشتی مانند هفته جهانی بهداشت؛ روز جهانی کودک، هفته سالمند، هفته جمعیت، هفته سلامت مردان و هفته سلامت زنان، شیرمادر
 • آموزش نیروهای بدواستخدام
 • برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقای آگاهی و عملکرد پرسنل بهداشتی شاغل در واحدهای بهداشتی
 • برگزاری آزمونهای دوره ای جهت سنجش اطلاعات پرسنل بهداشتی
 • برآورد صحیح و نظارت بر درخواستهای دارویی واحدهای بهداشتی مکملهای مورد نیاز برنامه کودکان، مادران و باروری سالم و شیرمصنوعی
 • شرح وظایف کارشناس برنامه مادران:

 • بررسی شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزیه و تحلیل
 • تشکیل کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد هر ۳ماه یکبارو بررسی و تحلیل شاخصها و ارسال نقطه نظرات مربوطه به معاونت بهداشتی هر۶ ماه یکبار
 • بررسی و پیگیری امور مربوط به مرگ مادران باردار
 • نظارت و ارزشیابی بازدید برنامه مادران درمراکز شهری و روستایی
 • تهیه عملکرد شش ماهه برنامه مادران و ارسال به معاونت بهداشتی
 • آموزش برنامه مادران باردار به کارشناسان – کاردانان
 • تشکیل جلسات برون بخشی (سایر ادارات از جمله فرمانداری-راه و ترابری-شهرسازی-هلال احمر-فوریت-نیروی انتظامی-و...) به منظور نجات جان مادران در فصول سرما
 • اجرای برنامه آنکالی مادران وپی گیری مادران پرخطر
 • بازدید ونظارت برنحوه کلاس آمادگی زایمان فیزیولوژیک
 • شرح وظایف کارشناس برنامه سلامت باروری:

 • نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات در برنامه سلامت باروری براساس بخشنامه های کشوری درمراکز شهری و روستایی و مراکز خصوصی و کارخانجات
 • جمع آوری و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار های سلامت باروری در مراکز محیطی
 • بررسی و برآورد داروهای پیشگیری از بارداری بطور سالانه
 • نظارت برنحوه توزیع داروهای پیشگیری ازبارداری در مراکز شهری و روستایی
 • هماهنگی تشکیل کمیته توبکتومی شهرستان
 • تشکیل جلسات وکارگاههای آموزشی سلامت باروری برای پرسنل بهداشتی در طول سال
 • استخراج وتحلیل شاخص های مرتبط با برنامه سلامت باروری و ارسال آن به مراکز جهت انجام مداخلات لازم
 • نظارت بر فعالیت ماماهای شاغل در واحدهای آی یودی گذاری
 • بررسی مشکلات موجود مربوط به برنامه سلامت باروری در واحدهای محیطی
 • نظارت بر فعالیتهای مرکز مشاوره هنگام ازدواج
 • گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها هر سه ماه یکبار
 • توزیع کتابهای باروری سالم برای گروه هدف وگزارش ماهانه آمار مربوطه به استان
 • شرح وظیفه کارشناس کودکان:

 • ا ستخراج وتجزیه و تحلیل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان و ارسال آن به مراکز جهت انجام مداخلات لازم
 • تشکیل کمیته کودک سالم و مانا جهت بررسی مشکلات و رفع آنها در اجرای این دو برنامه
 • انجام پایش های برنامه های کودک سالم و مانا از مراکز تحت پوشش بر اساس چک لیستهای استاندارد
 • انجام بازدید از بیمارستان در برنامه مرگ کودک ۵۹-۱ ماهه
 • تهیه و توزیع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه و انجام مداخلات در برنامه ها برای افزایش شاخص ها
 • تشکیل کمیته بررسی مرگ و میرکودکان در سطح شهرستان و ارائه نتیجه به معاونت بهداشتی دانشگاه
 • ارائه راهکارهای لازم درخصوص کاهش مرگ و میر کودکان در سطح شهرستان
 • ثبت صورتجلسه کمیته مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در سایت کودکان
 • برگزاری کارگاههای آموزشی
 • ثبت گزارش کودکان بستری دربیمارستان که بدون بهبودی ازبیمارستان مرخص شده انددر فرم مخصوص و گزارش به سطوح محیطی
 • جمع بندی اطلاعات و داده های آماری مربوط به مرگ نوزادان و وارد کردن آنها درسایت نظام مراقبت مادر و نوزاد
 • جمع بندی اطلاعات و داده های آماری مربوط به مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه و وارد کردن آنها در سایت نظام مراقبت مرگ کودک کودکان
 • برآورد مکمل های دارویی کودکان بطور سالانه
 • نظارت برعملکرد سطوح محیطی
 • گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها هر سه ماه یکبار
 •  
 • شرح وظایف کارشناس شیرمادر:

 • ترویج تغذیه با شیرمادر
 • تشکیل کمیته شیرمادر
 • ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک و ارسال نتیجه ارزیابی به استان
 • نظارت بر توزیع شیرمصنوعی و کالابرگ آن
 • ارسال آمارهای مربوط به شیر مصنوعی
 • استخراج وتحلیل شاخصهای مربوطه
 • هماهنگی کارهای مربوط به مرکز مشاوره شیردهی
 • بزرگداشت هفته جهانی شیر مادر
 • مشارکت در آموزش گروههای هدف با هماهنگی درون بخشی و برون بخشی با سایر ارگان ها جهت پیشبرد اهداف برنامه
 • تشکیل کارگاه وکلاس بازآموزی ترویج تغذیه باشیرمادر برای پرسنل بهداشت ودرمان طبق دستورالعمل
 • نظارت برعملکرد سطوح محیطی
 • گزارش عملکرد برنامه هر سه ماه یکبار
 • تهیه وتوزیع موادکمک آموزشی (کارت تغذیه باشیرمادر، پمفلت آدرس مرکز مشاوره شیردهی، فصلنامه شیرمادرو...
 • ) به سطوح محیطی وبیمارستان
 • شرح وظایف کارشناس برنامه میانسالان:

 • شناسایی جمعیت هدف برنامه میانسالان
 • آموزش به مربیان رابطین در جهت انتقال آموزشها به رابطین بهداشتی و جامعه
 • افزایش پوشش پاپ اسمیر و خود آزمایی پستان و آموزش به زنان جامعه هدف (زنان ۶۵-۲۰ ساله همسردار حداقل یک بار ازدواج کرده) با تشکیل کلاس های آموزشی برای پرسنل دخیل
 • انجام پایش از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست های بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل و جامعه و ارسال پس خوراند به آنها
 • برنامه ریزی جهت مهارت آموزی ماماهای شاغل در مراکز در زمینه پاپ اسمیر و معاینات پستان
 • اجرای برنامه سلامت بانوان ایران ۵۹-۳۰ ساله (سبا) ومردان ایران ۵۹-۳۰ ساله (سما)
 • انجام خدمات نوین سلامت
 • تشکیل کمیته بررسی عملکرد خدمات نوین
 • بزرگداشت هفته ملی سلامت زنان ومردان
 • شرح وظایف کارشناس برنامه سالمندان:

 • تدوین برنامه اجرایی عملیاتی سلامت سالمندان بر اساس رسالت، اهداف، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها
 • بهبود شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی درنتیجه کاهش باربیماریها
 • - آموزش پرسنل در زمینه شناخت مشکلات و عوارض دوران سالمندی
 • - آموزش مربیان داوطلبین سلامت
 • - هماهنگی با سایر ادارات مرتبط (کمیته امداد، بهزیستی و...)
 • - برگزاری همایشها و مراسم بزرگداشت هفته سالمند
 • توزیع پمفلتهای آموزشی جهت سالمندان
 • نظارت بر عملکرد سطوح محیطی
آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۶