پایگاه فوریت پزشکی مرادلو

تعداد بازدید:۱۵۹۲

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

سالار اصغری

تکنسین فوریت پزشکی (مسئول پایگاه)

کارشناس پرستاری

ناطق صحت

تکنسین فوریت های پزشکی

فوق دیپلم فوریتهای پزشکی

امید عبادی

تکنسین فوریت های پزشکی

کارشناس پرستاری

رامین خوش لحن

تکنسین فوریت های پزشکی

فوق دیپلم فوریتهای پزشکی

فرید هاشمی

کارشناس اتاق عمل

کارشناسی پرستاری

کاظم سبحانی

تکنسین فوریتهای پزشکی

فوق دیپلم فوریتهای پزشکی

سعید صادق

تکنسین فوریتهای پزشکی

فوق دیپلم فوریتهای پزشکی

 
آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۶