رئیس اداره امور عمومی

تعداد بازدید:۳۰۶۵

حمید فتح الهی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

سمت: رئیس اداره امور عمومی

پست الکترونیکی: hamidfat1351@yahoo.com

شماره تماس: ۰۴۵۳۲۵۲۲۵۳۸

شرح وظایف رئیس اداره امور عمومی

 

۱ - کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه

۲- اجرای صحیح مقررات وآئیننامه ها ودستورالعمل هاومصوبات مربوطه.

۳- تهیه وتنظیم برنامه‌های مختلف بمنظور هماهنگ نمودن فعالیت‌های کارکنان تحت سرپرستی.

۴- مطالعه وبررسی پرونده‌های پرسنلی در زمینه‌های مورد نظر

۵- رسیدگی به پیشنهادات وتقاضاهای واصله مربوط به کلیه امور اداری.

۶- تشریک مساعی با مقام مافوق وسایر مراجع مربوطه در تنظیم آئیننامه ها، بخشنامه‌ها ودستورالعملهای مورد لزوم.

۷- انجام امورات استخدامی ونگهداری کارکنان ونظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام، آزمایش، انتصاب، ترفیع، اضافه حقوق، ارزشیابی کار مستمر کارکنان، مرخصی‌ها وغیره برابر آئین نامه های مربوطه.

۸- تنظیم ساعت کار کارکنان با نظر سرپرست مربوطه.

ج- تهیه پرونده مالیاتی پزشکان و رسیدگی به نامه ممیزی مالیاتی ودادن گواهی پرداخت منابع مالیاتی آنان.

۱۰- نگهداری اسناد مالکیت واساسنامه واوراق مهم بیمارستان.

۱۱- مطالعه وبررسی گزارشات تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی.

۱۲- بررسی روش‌های کار وساده کردن مراحل انجام کارها از طریق حذف مراحل زائد وکنترل فرمها وتهیه فرمهای جدید.

۱۳- نظارت بر تهیه وتنظیم بودجه واسناد خری.

۱۴- نظارت بر انجام امور تدارکاتی واحد مربوطه طبق دستورالعمل‌های موجود به دستور مقام مافوق.

۱۵- مراقبت در نگهداری وتوزیع کالا وملزومات خریداری شده وکنترل موجودی انبار.

۱۶- مراقبت در انجام سریع ثبت وتوزیع وتحریر نامه‌های وارده وصادره

۱۷- کنترل حضور غیاب کارکنان.

۱۸- انجام امور پرسنلی کارکنان وصدور ابلاغ مرخصی، مأموریت، معذوریت وترفیع.

۱۹- مراقبت در حسن اجرای تعمیرات ساختمانهای واحد مربوطه، نظارت وتامین آب وبرق وتلفن وبردوت وگرمای وانتظامات.

۲۰- نظارت بر کنترل ورود و خروج افراد وسائط نقلیه وکلیه امور مربوط.

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۳۹۷