رئیس امور مالی

تعداد بازدید:۴۹۵۲

علی عطایی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت  (HIT)

سمت: رئیس امور مالی

شماره تماس: ۰۴۵۳۲۵۲۴۵۳۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس امور مالی:

۱ - آشنائی کامل بر قوانین مالی و بخشنامه ها و دستورالعملها.

۲- متن حسابها در پایان سال مالی و گزارش توزیع بودجه سال قبل به امورمالی دانشگاه در تاریخ مقرر.

۳- نظارت بر تامین اعتبار مخارج و هزینه های واحد.

۴- کنترل روزانه فروش قبوض درمانی با مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی

۵- نظارت برنحوه چگونگی هزینه های خدمات ارائه شده سرپائی و بستری بر اساس نرخ تعرفه های تعیین شده.

۶- پس از ابلاغ تخصیص نسبت اخذ وجه از امورمالی دانشگاه اقدام نماید.

۷- پس از حصول اطمینان از جهت اسناد و صورت های مالی و مکاتبات لیست به تائید آنها اقدام نماید

۸- اسناد مدارک مالی و قیوض درمانی را بدور از دسترس دیگران با حفظ اصول ایمنی و حفاظتی نگهداری نماید

۹- از جهت اجرای ضوابط نگهداری اموال و برگشت وسایل و لوازم تعمیری توسط تدارکات اطمینان حاصل نماید.

۱۰- نظارت و کنترل حسابها و دفاتر مالی - اجرای صحیح بخشنامه ها و دستورالعملهای دانشگاه

۱۱- اسناد هزینه ها و تراز عملیاتی ماهانه را در موعد مقرر به امورمالی دانشگاه ارسال دارد

۱۲- ارائه بموقع لیست حقوقی در هر ماه به دفتر تشکیلات و بودجه

شرح وطایف اعتبارات

مسئول اعتبارات هزینه می بایست به تمامی قوانین و دستورالعملهای صادره در خصوص تامین اعتبار نمودن اسناد هزینه آگاهی داشته باشد که شامل مراحل زیر است:

۱ - کنترل براعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار

۲- جذب منابع بودجه ای از اعتبارات دانشگاه به وسیله صدور درخواست وجه

۳- نظارت و کنترل به کلیه وجوهات دریافتی از امورمالی دانشگاه و مطابقت آن با دفتر اعتبارات واحد

۴- تامین اعتبارات اسناد هزینه ای مالی

۵- کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه

۶- نظارت، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده برنامه های اعتبارات و تطبیق آن با واحد دفتر داری و تنظیم حسابها

۷- تراز اعتبارات ماهانه و ارائه گزارش به مدیریت محترم شبکه

۸- تهیه جدول اعتبارات کلیه بودجه های شبکه از قبیل جاری، اختصاصی، عمرانی در ردیف های ابلاغی
۹- ثبت، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی

در آمد:

۱ - دریافت قبوض از دانشگاه و توزیع قبوض به واحدهای درمانی تحت پوشش.

۲- پیگیری فیش های بانکی حاصل از فروش قبوض به حساب تمرکز غیر قابل برداشت تا حصول نتیجه

۳- بررسی تنخواه قبوض درمانی و نظارت کامل بر توزیع قبوض دریافتی از مراجعین به واحدهای درمانی.

۴- پیگیری انتقال وجوه به حساب خزانه در پایان هر ماه.

۵- کنترل فیش های دریافتی از واحد ها با صورت حساب بانک تمرکز

۶- مکاتبه با دانشگاه مبنی بردرخواست وجه درآمد به حساب در آمد واحد.

۷- تهیه و تنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرار داد و ارسال صورت حسابها تا دهم هر ماه

۸- پیگیری وصول مبلغ صورت حسابهای ارسالی موسسات طرف قرارداد.

۹- کنترل و نظارت بر تنظیم صورت حسابها تا جائی که کسورات به حداقل برسد.

۱۰- تنظیم اسناد مربوط به دریافت قبوض و تنخواه قبوض واحدها - انتقال وجوه به حساب خزانه و تنظیم اسناد و صورت حسابهای ارسالی و وصولی موسسات طرف قرارداد.

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۴۰۱