مدیریت شبکه

تعداد بازدید:۶۳۶۵

 

دکتر محمد مهرتک

سرپرست شبکه بهداشتی درمانی و رئیس موسسه آموزش سلامت مشکین شهرمدرک و رشته تحصیلی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  شماره تلفن تماس: ۳۲۵۲۲۷۰۰-۰۴۵

شرح وظایف مدیر شبکه بهداشت ودرمان

۱) اجرای وظایف قانونی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در شهرستان مربوطه

۲) اعمال سیاست های اجرائی واداری وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در شهرستان بر اساس دستورالعملهای ابلاغ شده واجرای دقیق مصوبات هیئت رئیسه دانشگاه

۳) هماهنگ ساختن واحد های اجرائی تابعه۴) هماهنگی با سایر واحد های دولتی برای پیشبرد اهداف کلی دولت، شرکت در جلسات وشورای های هماهنگی شهرستان

۵)- هماهنگی وارتباط با دانشگاه علوم پزشکی ومرکز بهداشت استان

۶) برنامه ریزی بموقع برای تمام مدیریت های زیر مجموعه

۷) نظارت بر ارزشیابی واحد های تابعه

۸) نظارت بر گسترش وکیفیت خدمات واحد های بهداشتی درمانی بخش دولتی وخصوصی

ج) ارائه نقاط قوت وضعف عملکرد مدیریت بهداشتی ودرمانی در حوزه خود به هیئت رئیسه دانشگاه

۱۰) نظارت بر گسترش وکیفیت خدمات آزمایشگاها ودارو خانه های بخش دولتی وخصوصی

۱۱) نظارت وکوشش برای تعمیم خدمات بهداشتی ودرمانی به جامعه تحت پوشش

۱۲) نظارت بررسیدگی به اسناد واعمال تعرفه های درمانی

۱۳) نظارت منظم بر تامین وتوزیع دارو، مواد وتجهیزات پزشکی مورد نیاز شهرستان

۱۴) نظارت بر تنظیم، تدوین واجرای ضوابط بودجه برنامه ای

۱۵) تامین منابع (انسانی مالی وتجهیزات) مورد نیاز خدمات بهداشتی درمانی ونظارت بر بهره برداری بهتر از آنها

۱۶) جمع آوری اطلاعات وآمار مربوط به مسائل مشکلات بهداشتی وآمار حیاتی

۱۷) نظارت مرتب بر فعالیتهای معونین بهداشتی ودرمانم شبکه

۱۸) ارائه نتایج جلسات شهرستانی به هیئت رئیسه دانشگاه

۱ج) تنظیم وتدوین برنامه ها وتوسعه امکانات بهداشتی ودرمانی با همکاری معاونین شبکه

۲۰) بررسی واصلاح تشکیلات واحد های تابعه

۲۱) تدوین واجرای طرح های پژوهشی در زمینه های مدیریتی، فنی وفن آوری کاربردی وآزمون شیوه های نوین وطرح های آموزشی

۲۲) پیگیری تشکیل شوراهای بهداشت شهرستان وبخش وتقویت نفقش آنها برای جلب مشارکت در فعالیتهای بهداشتی ودرمانی

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۱