کار گزینی

تعداد بازدید:۲۵۱۴

محمد عباس پی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت: مسئول کارگزینی شبکه

سجاد موسوی کارگزینی

رباب خانکشی زاده کارگزین

شماره تماس: ۰۴۵۳۲۵۲۲۰۷۱۸

  • امور واحد کارگزینی:

۱- مطالعه قوانین و مقدمات استخدامی و اظهار نظر و اجرای قوانین و مقدمات مورد عمل

۲- شناخت وظایف و مسئو لیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

۳- رسیدگی به پیشنهادات و تقا ضا های واصله مربوطه از قبیل بازنشستگی – تبدیل وضعیت استخدامی و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب

۴- همکاری و تکمیل و رفع نواقص فرمهای ارزشیابی کارکنان

۵- صدور احکام کارگزینی از قبیل افزایش سنواتی - ارتقاء گروه - مرخصی بدون حقوق و...

۶- کنترل حضور و غیاب پرسنل برابر تصویب نامه هیئت وزیران

۷- تهیه گزارشات و آمارهای مختلف پرسنلی

۸- انجام سایر امور محوله

 

شرح فعالیت‌های مسئول واحد کارگزینی:

 

۱- رسیدگی به فرمهای پروژه استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

۲- تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار، و نظیر آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

۳- تهیه پبش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام ما فوق

۴- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضای واصله مربوطه به استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، باز نشستگی و تعیین برقراری حقوق باز نشستگی و یا وظیفه

۵- انجام امور مربوط به تعاون بیمه رفاه کارمندان

۶- برنامه ریزی و کشیک و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

۷- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف‌های مورد نظر

۸- استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

۹- تهیه ضوابط و دستورالعمل‌ها و جلسات مختلف

۱۰- شرکت در کمیسیون و جلسات مختلف

۱۱- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین احتیاجات

۱۲- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

۱۳- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

۱۴- تهیه گزارشات لازم

 

شرح فعالیت‌های کارگزین:

 

۱- انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان

۲- رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها

۳- تهیه پیش نویسهای ساده کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال - ترمیم حقوق - مرخصی - معذوریت - ترفیع و اضافه کار و نظایر آنها با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

۴- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده‌های مربوطه

۵- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام ما فوق و در حد مطالب ساده و معین

۶- تهیه صورت اضافه کار و مرخصی و معذوریت کارمندان

۷- استخراج اطلاعات لازم از پرسشنامه‌های مربوط به کار گزینی

۸- انجام سایر امور مربوطه

 

شرح وظایف کارگزینی:

مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور – قوانین کار بخشنامه‌ها و تصویب نامه‌ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها

تهیه پیش نویس احکام شاغلین اعم از انتصاب، ارتقاء گروه، افزایش سنوات، فوق العاده شغل، مأموریت و.... بر اساس تفویض اختیار لازم و رعایت قوانین و مقررات مربوطه

تهیه صورتجلسات کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل و تنظیم مدارک مربوط جهت ارتقاء گروههای تخصصی و ارسال به مراکز

تهیه پیش نویس قراردادهای پرسنل بخش موقت – پیمانی با رعایت مقررات مربوطه

تهیه گزارشهای لازم در خصوص بازنشستگی افراد یا درخواست افراد برای بازنشستگی

بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلی در سیستم و بهنگام نمودن سیستم

انجام امور مربوط به ارزشیابی پرسنل بخش در چارچوب دستورالعمل‌های تعیین شده

تهیه آمارهای مختلف پرسنلی حسب مورد و طبق نظر مقام مافوق

تهیه مدارک لازم و ارسال به مرکز جهت تبدیل وضعیت استخدامی، استفاده از گروههای تشویقی خدمات بر جسته و....

انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه و دریافت وام تعاونی اعتبار پرسنل بخش

صدور کارت ورود و خروج برای پرسنل بخش جدیدالاستخدام

محاسبه و استخراج اضافه کار، تأخیر، تعجیل، مأموریت و مانده مرخصی‌های پرسنل بخش

ثبت برگه‌های مأموریت روزانه، مرخصی روزانه استحقاقی و استعلاجی در سیستم حضور و غیاب

استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر

ارائه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام ما فوق

انجام سایر امور محوله از جانب مقام ما فوق

فعالیت‌های جاری واحد:

۱- تشکیل پرونده کارکنان استخدامی و طرحی.

۲- انجام امور مربوط به حضورو غیاب و مرخصی کارکنان.

۳- انجام مکاتبات مربوط به کارگزینی.

۴- صدور کلیه احکام کارگزینی.

۵- تکمیل و بررسی کلیه صورتجلسات مربوط به کارگزینی.

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۴۰۰