معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

تعداد بازدید:۱۱۱۴۰

دکتر فتح الله عین الله زاده

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری عمومی، دندانپزشکی

سمت اداری: معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان مشگین شهر

شماره تماس: ۳۲۵۲۹۵۷۹(۰۴۵)

شرح وظایف پست سازمانی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت

۱ جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی، آمارهای حیاتی و فعالیت واحدهای بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارش های لازم

۲ شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها

۳ بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماریهای بومی و اپیدمیها

۴ تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی برای واحدهای تابعه

۵ برنامه ریزی، گسترش و تغییرات واحدهای بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی

۶ تدارکات و پشتیبانی فنی، اداری و مالی از مراکز بهداشتی، درمانی پایگاه ها و خانه های بهداشت تابعه

۷ مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی برگزار می شود

۸ تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

۹ اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

۱۰ اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روشهای نوین، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات

۱۱ جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت مراکز بهداشتی درمانی تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش برای ارگانها و مقامهای بالاتر

۱۲ تدوین، اجرا و مشارکت دراجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بخش بهداشتی شهرستان

۱۳ برآورد اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و تدوین بودجه سالانه و اجرای بودجه مصوب

۱۴ مدیریت در واحدهای بهداشتی:

برنامه ریزی:

تحلیل وضعیت موجود از لحاظ فنی با توجه به شاخصها

پشتیبانی:

با توجه به وضعیت نیروی انسانی، تجهیزات، فضاهای فیزیکی و اعتبارات

سازماندهی:

تلاش برای استاندارد سازی منابع شامل (نیروی انسانی، تجهیزات، فضاهای فیزیکی و اعتبارات) بر اساس برنامه های اولویت بندی شده برای واحدهای تابعه

پایش:

پایش اجرای فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی مرکز بهداشت شهرستان از نظر اجرای به موقع فعالیتها، مصرف درست و صحیح منابع تحت اختیار، در دسترس بودن خدمات، پوشش خدمات به گروه های هدف، نگهداری ساختمانها، تاسیسات و تجهیزات، انضباط اداری و رفتارهای اجتماعی پرسنل بخش و پایش اجرای برنامه های مسئولین گروه های کارشناسی و پشتیبانی

هماهنگی:

هماهنگی درون بخشی:

۱ برقراری هماهنگی در مرکز بهداشت شهرستان با تشکیل شوراهای هماهنگی کارشناسی و پشتیبانی، کمیته های فنی و...

۲ برقراری هماهنگی بین واحدهای تابعه با تشکیل جلسات هماهنگی مسئولین مراکز، مسئولین پایگاه های بهداشتی، سمینار آموزش بهورزی و...

هماهنگی برون بخشی:

برقراری هماهنگی بین مرکز بهداشت شهرستان با سایر بخشهای توسعه، نهادهای رسمی و اجتماعی شهرستان با تشکیل شوراهای بهداشت شهرستان، کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی و... و شرکت در جلسات هماهنگی شهرستان از جمله شورای اداری شهرستان، شورای آموزش و پرورش و..

 

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۶