پایگاه فوریت پزشکی شماره ۲ شهری

تعداد بازدید:۱۱۱۱

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

ابوذر یزدان پناه

کارشناس فوریت پزشکی (مسئول پایگاه)

کارشناس اتاق عمل

ناصر امامی

تکنسین فوریت های پزشکی

لیسانس مدیریت عملیات امداد و نجات

بهرام علیپور

تکنسین فوریت های پزشکی

فوق دیپلم فوریت پزشکی

مهدی سلیم زاده

فوق دیپلم فوریت پزشکی

لیسانس فوریتهای پزشکی

رضا نصیری

تکنسین فوریت های پزشکی

فوق دیپلم فوریت پزشکی

رضا بیرام زاده

تکنسین فوریتهای پزشکی

کارشناس اتاق عمل

 
آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۶