مرکز اموزش بهورزی

تعداد بازدید:۳۰۰۲

 

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصلی

سمت

شماره تماس

ابراهیم صادقیلر

کارشناس ارشد مدیریت خدمات کشوری

مدیر مرکز

۰۴۵۳۲۵۳۲۵۳۷

فرامرز ظهوری

کارشناس ارشد مدیریت خدمات کشوری

مربی

 

زهرا سودی

کارشماس مامایی

مربی

 

 

 

شرح وظایف مدیر مرکز:

۱- سرپرستی امور فنی و اداری مرکز

۲- تهیه برنامه عملیاتی سالیانه مرکز آموزش بهورزی با همکاری مربیان

۳- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه آن

۴- ابلاغ شرح وظایف به کارکنان

۵- پیگیری دریافت مجوز پذیرش بهورز

۶- تشکیل کمیته جذب بهورز

۷- مشارکت و نظارت در انتخاب و نحوه پذیرش دانش آموزان

۸- تایید محل سکونت داوطلبان بهورزی

۹- برنامه ریزی آموزشی باهمکاری مربیان در هر پایه آموزشی و نظارت بر اجرای ان

۱۰- نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه کلی چک لیست آموزشی

۱۱- مشارکت در آموزشهای نظری، عملی کار آموزی

۱۲- نظارت بر نحوه تدریس مربیان و کنترل طرح درس روزانه، کلی، چک لیست آموزشی

۱۳- مشارکت در آموشهای نظری، عملی، کار آموزی

۱۴- نظارت برطرح سوالات امتحانی و تصحیح اوراق و ثبت کارنامه و معدل گیری

۱۵- تنظیم صورت جلسه برگزاری امتحانات پذیرش و آزمون مربوطه به هر دوره تحصیلی با نظارت کارشناس مسئول بهورزی و بازآموزی کارکنان استان

۱۶- فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری عملی و کاراموزی با همکاری مرکز بهداشت شهرستان

۱۷- تشکیل شورا مربیان و تنظیم برنامه مدون برای بر گزاری جلسات آن حداقل ماهی یک بار

۱۸- برنامه ریزی جهت انجام برنامه های سنجش سلامت دانش آموزان جدید بهورزی

۱۹- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اطلاع رسانی در خصوص پذیرش بهورز بومی

۲۰- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه اجرا برنامه های امتحانی پایان دوره و ونهایی

۲۱- نظارت بر رفتار و انضباط دانش آموزان در محیط مرکز و عرصه های کار آموزی با همکاری مربیان

۲۲- نظارت بر حسن انجام وظیفه مربیان و کارکنان، ارزشیابی سا لانه آنان و برنامه های ارتقاء شغلی

۲۳- برنامه ریزی و مشارکت با مرکز بهداشت شهرستان در اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر

۲۴- انتقال مسائل و مشکلات واحدهای ستادی و مراکز روستایی و شهری در ارتباط با آموزش دانشجویان پزشکی جامعه نگر به دانشکده بهداشت های مربوطه

۲۵- برگزاری آزمون های ماندگاری اطلاعات جهت ارزشیابی برنامه های بازآموزی بهورزان با هماهنگی و مشارکت کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان

۲۶- تحلیل نتایج و ارائه طر حهای مداخله ای آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی

۲۷- نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجرا و بعد از پایان دوره به منظور تجزیه و تحلیل و رفع نارسائی ها و بهبود روند برنامه های آموزشی

۲۸- مشارکت در جلسلت و برگزاری کنفرانس و ارائه نظارات تخصصی

۲۹- همکاری در اجرا ی برنامه های باز آموزی، نو آموزی و بدو خدمت تیم سلامت با کارشناسان ستادی

۳۰- مشارکت با واحد های فنی مرکز بهداشت شهرستان در جهت مدیریت برنامه های اموزش تیم سلامت

۳۱- همکاری با مجله بهورز از طریق انجام نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان بمنظور تعیین نیازهای آموزشی

۳۲- مشارکت در تهیه مقالات، جمه اموری مقالات و مطلب کارکنان، مربیان و بهورزان و ارائه به فصلنامه

۳۳- جمع آوری و جمع بندی فرمهای نظر سنجی در مورد موضوعات مجله بهورزی و ارائه به فصلنامه و توزیع مجله آموزشی بهورز

۳۴- برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز، انتخاب بهورزان و مربیان نمونه و اعلام نتایج به مرکز بهداشت استان

۳۵- صدور گواهینامه آموزش بهورزی

۳۶- شرکت در جلسات کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پیشرفت برنامه ها

۳۷- پیگیری تشکیل شورای بهورزی و انتقال مسائل و مشکلات بهورزان به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشکلات انها

۳۸- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل مراکز بهداشتی در مانی به اتفاق تیم کارشناسان

۳۹- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه عملکرد خانه بهداشت دانش آموزی و آموزشی بصورت مستمر

۴۰- ارسال نتایج گزارش بازدید مربیان به مرکز بهداشتی در مانی و پیشنهاد تشویق و تنبیه پرسنل

۴۱- مشارکت در امور فنی بهورزان شاغل (ارزشیابی سالیانه ارتقاء شغلی، تغییر عنوان و.......)

۴۲- برنامه ریزی جهت انجام تحقیق و پژوهش در عرصه های بهداشتی در مانی

۴۳- پیگیری تامین امور رفاهی بهورزان شاغل با همکاری امور اداری

۴۴- حضور فعال در کمیته نقل و انتقا لات (ویژه بهورزان)

۴۵- برنامه ریزی جهت انجام نیاز سنجی آموزشی به صورت متمر کز از بهورزان و اعلام نتایج به واحدهای ستادی

۴۶- نظارت و ارزشیابی مستمر کلاسهای آموزشی برگزار شده و اعلام نتایج به واحدها

۴۷- تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی با همکاری مربیان و واحدهای ستادی

۴۸ - پیگیری روند صدور گواهی بر اساس تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۴۹- پیگری تامین فضا ووسایل کمک آموزشی جهت کلاسهای پشتیبانی

۵۰- نظارت بر نحوه اجرا برنامه آموزش بدو خدمت نیروها، تجزیه و تحلیل برنامه ها و ارائه نتایج به واحدهایستادی

۵۱- تنظیم برنامه های علمی، فرهنگی، اجتماعی برای دانش اموزان و بهورزان شاغل با همکاری مربیان و امور رفاهی مرکز بهداشت

۵۲- گزارش مشکلات نیروهای تخصصی به رئیس مرکز بهداشت شهرستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات انان

۵۳- مطاله و بررسی به منظور تدوین منابع اموزشی از طریق تالیف، ترجمه کتب, مجلات و مقالات علمی

برنامه ریزی جهت ارتقاء برنامه های مستمر بهورزان

۵۴- رابط فصلنامه بهورز و انجام شرح وظایف مربوطه

۵۵- پیگیری تامین اعتبار جهت خرید اقلام مورد نیاز مرکز

۵۶- شرکت فعال در برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه

۵۷- پیگیری امور رفاهی دانش آموزان بهورزی

۵۸- انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مافوق

 

وظایف مربیان مرکز آموزش بهورزی

۱- مشارکت در مراحل پذیرش دانش آموزان بهورزی

۲- همکاری با مدیر مرکز در برنامه ریزی آموزش تحصیلی

۳- مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان تیم سلامت

۴- تهیه طرح درس و چک لیست آموزشی و چک لیست ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران

۵- ایجاد هماهنگی و فراهن نمودن رسانه های آموزشی مناسب برای اجرای یک برنامه آموزشی موثر

۶- ارزشیابی مستمر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلات آموزشی آنان

۷- طرح سوال و برگزاری امتحانات نظری عملی و ارزشیابی کار آموزی دانش آموزان

۸- تصحیح اوراق امتحانات, همکاری در ثبت نمرات در کارنامه هر دانش آموز و معدل گیری

۹- حضور فعال در روستاهای اصلی و اقماری بهمراه دانش آموزان در برنامه ای بازدید منازل و مراقبتهای بهداشتی و غیره

۱۰- همکاری و مشارکت در تنظیم و اجرای برنامه های تیم سلامت

۱۱- شرکت در اجتماعات روستایی و جلسات شورای بهداشت بمنظور توجیه و جلب مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی

۱۲- نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت شهرستان

۱۳- مشارکت در اجرا و برنامه ریزی آموزشهای دانشجویان پزشکی اجتماعی و جامعه نگر

۱۴- تنظیم و نگهداری مدارک آموزشی دانش آموزان و اوراق امتحانی و اسناد

۱۵- مشارکت در برنامه آموزش بدو خدمت کارکنان تیم سلامت

۱۶- مشارکت در برنمامه های آموزشی نظری, عملی و بازدید از عرصه

۱۷- همکاری با مجله بهورز و استفاده از مطالب مجله بهورز در جلسات باز آموزی

۱۸- همکاری با مدیر مرکز در برنام های ادامه تحصیل بهورزان

۱۹- برنامه ریزی جهت آموزش بدو خدمت نیروها با هماهنگی واحدهای مختلف مرکز بهداشت

۲۰- همکاری در ثبت نام داوطلبان بهورزی

۲۱- حضور فعال در جلسات باز آموزی و نو آموزی شهرستان

۲۲- همکاری با مدیر در تنظیم برنام های عملی, فرهنگی, اجتماعی برای دانش آموزان

۲۳- مشارکت فعال در جلسات شورای مربیان و ارائه راه حل در مورد مشکلات فردی و آموزشی ذلنش آموزان و حل مشکلات فنی و اداری مرکز آموزش بهورزی

۲۴- برنامه ریزی و نظارت بر خانه های بهئاشت دانش آموزی و آموزشی

۲۵- کوشش در جهت کسب اطلاعات علمی و ارتقاء کیفیت روش تدریس

۲۶- تجزیه و تحلیل کلاس های آموزشی برگزار شده, ارئه نتایج به مدیر مرکز

۲۷- همکاری با واحد گسترش در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی و درمانی جدید

۲۸- تهیه بسته های آموزشی کلاسهای برگزار شده و بایگانی آنها

۲۹- همکاری در برگزاری جشن بهورزی و انتخاب بهورز نمونه

۳۰- همکاری با واحدها در برگزاری سمینارها و کارگاههای مختلف آموزشی

۳۱- برنامه ریزی و مشارکت در اجرای برنامه های آموزش تیم سلامت

۳۲- ارزشیابی مستمر پیشرفت آموزشی دانش آموزان و اقدام برای برطرف کردن مشکلا ت آموزشی آنان

۳۳- مطالعه و بررسی پیشرفتهای علمی بمنظور روز آمد کردن مواد آموزشی

۳۴- تدوین و تالیف مطالب آموزشی در زمینه مسایل بهداشتی و درمانی

۳۵- تنظیم گزارش بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی و ارائه به مدیر مرکز و پیگیری در جهت رفع مشکلات آنها

۳۶- همکاری در اجرای برنامه ادامه تحصیل بهورزان در رشته کار و دانش

۳۷- همکاری با مدیر در تامین امور رفاهی بهورزان شاغل و دانش آموز

۳۸- مشارکت در برنامه ریزی جهت اعزام دانشجویان به مراکز بهداشتی و درمانی

۳۹- همکاری در تامین وسایل کمک آموزشی جهت اجرای کلاسهای آموزشی

۴۰- شرکت فعال در برنامه های ادغام در سیستم طبق پیشنهاد مدیر مرکز

۴۱- نظارت بر اخلاق و انضباط دانش آموزان

۴۲- معرفی دانش آموزان پایه دوم به مردم و شورای اسلامی روستابا همکاری پزشک خانواده

۴۳- مشارکت در اجرای برنامه های ادغام یافته در سیستم

۴۴- استخراج نتایج برگزاری کلاسها و کارگاههای اجرا شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن با همکاری واحدهای مرکز بهداشت و ارائه به مدیر مرکز

۴۵- انجام سایر امور به پیشنهاد مدیر مرکز

 

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۶