دریافت و رداخت

تعداد بازدید:۱۱۴۵

صفر جعفری

شرح وظایف

مسئول دریافت و پرداخت می‌بایست بر همه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره آگاهی کامل داشته باشد:

۱- ثبت کلیه مغایرات احکام پرسنلی در فرمهای کامپیوتری

۲- ثبت ساعات اضافه کاری گواهی شده در فرمهای کامپیوتری

۳ - اصلاح فرمها در صورت داشتن مغایرت

۴- درخواست مجوزلازم از رئیس امورمالی جهت واریزخالص حقوقی وغیره پرسنلی به حساب بستانکاری آنان نزد بانک عامل پرد

۵- تنظیم سند موقت بانکی برابر لیست بانکی ارائه شده بعنوان لیست و پرداخت خالص (مزایای کارمندان)

۶- پیگیری کسورات حقوقی و پیوست نمودن کسورات بر اسناد هزینه

۷- تنظیم اسناد هزینه‌های جاری با توجه به تائید مسئول رسیدگی و مسئول اعتبار

۸- تهیه فرم (۴۵) خلاصه اسناد پس از تفکیک و ضمیمه نمودن کلیه مدارک مربوط به اسناد

۹- ثبت لیست حق الزحمه ولیستهای متفرقه که می‌بایست به حساب پرسنل واریز گردد درفرمهای کامپیوتری

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۶